1397/07/20: تاریخ
زمان: 19:14
شناسه خبر:582086

همایش جهاد اقتصادی و نهضت تربیتی اجتماعی

همایش جهاد اقتصادی و نهضت تربیتی اجتماعی

همایش جهاد اقتصادی و نهضت تربیتی اجتماعی مجموعه های تربیتی برتر کشور در مجتمع یاوران مهدی (عج) قم برگزار شد.

همایش جهاد اقتصادی و نهضت تربیتی اجتماعی