استان ها / زنجان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان:
13:47 1397/07/16

زائران در پیاده‌روی اربعین مأمور اتحاد و انسجام اسلامی هستند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه مبلغین و مادحین نقش بسیار مهمی در پیاده‌روی اربعین دارند، گفت: ما در پیاده‌روی اربعین مأمور اتحاد و انسجام اسلامی هستیم.

یادداشت