دیگر رسانه ها
گزارش خبری تحلیلی؛
07:35 1397/07/25

ناکارآمدی و قانون‌گریزی دستپخت لیست امید برای شورای شهر!

در دو سال گذشته، پایتخت دو شهردار به خود دیده است که عملکرد این دو شهردار به اذعان روزنامه‌های زنجیره‌ای نه تنها چنگی به دل نمی‌زند که به دلیل مقایسه با دوره‌های گذشته نتایج اسفباری را نیز برای جریان اصلاحات به دنبال می‌آورد،

یادداشت؛
06:35 1397/07/25

محاسبات آمریکا تابعی از نگرش برخی داخلی‌ها

اینكه تصور شود با عضویت در كنوانسیون‌های بین‌المللی یا ایجاد توافقات جدید، رفتار كشور را استانداردسازی كرد تا رشته بهانه‌های آمریكا پاره شود نه تنها كمكی به بهبود اوضاع ایران در عرصه جهانی نمی‌كند، بلكه وظایف حقوقی جدیدی را برای كشور ایجاد خواهد کرد.

یادداشت؛
05:35 1397/07/25

اقتصاد ایران نیاز به خرد جمعی نخبگان دارد

در اقتصاد ایران که ۸۰ در صد آن به طور مستقیم و غیر‌مستقیم توسط دولت اداره می‌شود، عملاً دولت بازیگر اصلی اقتصاد به شمار می‌رود. این در حالی است که قواعد محاسبات عمومی و قوانین موجود در بخش دولت حد و حدود و اختیارات این بخش را تعیین کرده است.

آیت‌الله میرباقری:
01:30 1397/07/25

نتیجه جامعه دنیامدار، تأمین امنیت کفار است

مدرس حوزه علمیه می‌گوید: وقتی شهر و جامعه‌ای بر مدار دنیا ساخته شد، نظام ارزش‌هایش تجسد روح ولات کفر و فرعون‌ها است. در این شهر فُساق قیمت دارند؛ اما اولیاءخدا قیمت ندارند. کفر امنیت دارد و ایمان امنیت ندارد.

یادداشت

گفتگو

گزارش